top of page

VATEKi eetikakoodeks

VATEKi liikmesorganisatsioonide poolt koostatud ühiste põhimõtete ja väärtuste sõnastus, mille järgmist oodatakse igalt liikmesorganisatsioonilt. Eetikakoodeks on rakendatav just organisatsioonile ning väljendub tema protsessides ning liikmete juhtimises. 

Eetikakoodeksi rikkumiste osas saavad VATEKi juhatusele kaebusi esitada juriidilised isikud ning kaebusi menetleb VATEKi nõukogu. Menetletakse ainult kaebusi VATEKi liikmeks olevate juriidiliste isikute suhtes ning kaebusi üksiku spetsialisti töö suhtes VATEK ei menetle.

19.05.2023 üldkoosolekul vastu võetud eetikakoodeksi PDF versioon.

1.

Tagame oma tegevustes inimõiguste järgimise ja võrdse kohtlemise ning kaitseme inimeste väärikust, autonoomiat ja õiguseid. Edendame inimkeskset lähenemist, võimestades inimesi ja kogukondi, kellega töötame, arvestades nende vajadustega ja kaasates neid otsustamisse.

2.

Edendame inimeste heaolu ning rakendame oma töös lähenemisi, mis vähendavad ohtu inimeste tervisele ja turvalisusele.

3.

Kasutame oma töös teaduspõhiseid praktikaid ning esitame nende mõju tõepäraselt, realistlikult ning kooskõlas valdkonna parima teadmisega. Edendame mõjusate teaduspõhiste praktikate levikut.

4.

Järgime oma valdkonna õigusakte, häid tavasid, tegevusjuhiseid ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid ning panustame nende arendusse. Teenuste osutamisel tegutseme oma pädevuse piirides, selgitame neid piire ka teenuse saajale ning tagame nende informeeritud nõusoleku.

5.

Toetame oma organisatsiooni liikmete tervise, heaolu ja töövõime säilimist, professionaalset arengut ning erialast koostööd.

bottom of page