top of page
VATEK eetikakoodeks

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni eetikakoodeks on liikmeskonna ühisloomes arendatud jagatud väärtuste ja ühiste põhimõtete sõnastus. Eetikakoodeksi järgimine on VATEKi liikmete põhikirjast tulenev kohustus.

Eetikakoodeksi rikkumiste osas saavad VATEKi nõukogule kaebusi esitada juriidilised isikud. Kaebusi menetleb VATEKi nõukogu. Menetletakse ainult kaebusi VATEKi liikmeks olevate juriidiliste isikute suhtes ning kaebusi üksiku spetsialisti töö suhtes VATEK ei menetle.

Asutamiskoosolekul oktoobris 2020 vastu võetud eetikakoodeksi PDF versioon.

1.

Liikmed lähtuvad oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning valdkonna headest tavadest.

2.

Liikmed kasutavad oma töös teaduslikel alustel põhinevaid lähenemisi ja valdkonna parimaid praktikaid. Oma pakutavate teenuste ja tegevuste osas esitatakse teaduslikel alustel põhinevaid väiteid.

3.

Liikmed edendavad vaimse tervise valdkonda ja töötavad teadlikult selle nimel, et mitte kahjustada ega ohtu seada inimeste tervist ja turvalisust.

4.

Liikmed kindlustavad oma valdkonnas tegutsedes erialase pädevuse ning teenuste pakkumise pädevuste piires. Teenuste pakkumisel tagatakse teenuse saaja informeeritud nõusolek.

5.

Liikmed tegutsevad viisil, mis austab üksikisiku, gruppide ja kogukondade õigusi ning suhtuvad võrdselt kõigisse inimestesse olenemata nende soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest, usutunnistusest või veendumustest, vanusest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

6.

Liikmed järgivad konfidentsiaalsuse põhimõtteid nende käsutuses oleva informatsiooni käsitlemisel.

7.

Liikmed edendavad oma valdkonnas tervist toetavat keskkonda.

bottom of page