top of page

VATEKi rahastus

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevus toetub suuresti tähtajaliste projektide rahastusele.

Liikmemaks ning annetused aitavad VATEKil tegutseda paindlikumalt ja sõltumatumalt. Tegutseme avalikes huvides ning väärtustame läbipaistvust, meie tööd kallutavat rahastust VATEK vastu ei võta.

Majandusaasta aruanded

Projektid

 • Töögrupid
  Mis on eesmärk? Töögrupid tegutsevad kindla valdkonda kujundava eesmärgi nimel, näiteks mõne konkreetse poliitikamuudatuse saavutamine või arenduse elluviimine. Mis on ajaraam? Töögrupile seatud eesmärgi saavutamisel selle tegevus lõpetatakse. Tegevuse ajaperiood on üldiselt mitmest kuust paari aastani. Kuidas algatada? Töögrupi eestvedajateks ja algatajateks võivad olla nii VATEKi liikmed kui ka tegevmeeskond ning algatamise peab kinnitama VATEKi nõukogu. Töögrupi algatamiseks pöördu VATEKi tegevmeeskonna poole. Kuidas liituda? Üldjuhul saavad töögrupiga liituda kõik huvilised, kes soovivad selle eesmärgi nimel aktiivselt panustada. Töögrupiga liitumist saab VATEKi tegevmeeskonna vahendusel taotleda igal ajal.
 • Ühekordne algatus
  Mis on eesmärk? Ühekordse algatuse eesmärk on anda VATEKi nimel tagasisidet või sisendit kindlale valdkondlikule arengule, mille kujunemisse VATEK seni pole süsteemselt panustanud. Võimalikult palju toetutakse VATEKis varem kokku lepitud seisukohtadele ning töögruppide-osakondade tööle. Mis on ajaraam? Ühekordne algatus toimub tavaliselt kitsas ajaraamis, mistõttu on üldjuhul vajalik tegevmeeskonna eestvedamine ning lühikesed tähtajad sisendi andmiseks. Kuidas algatada? Algatamise ettepanek võib tulla VATEKi tegevmeeskonnalt, liikmesorganisatsiooni esindajalt või ka väliselt osapoolelt. Kaasamise algatamiseks pöördu VATEKi tegevmeeskonna poole. Kuidas panustada? VATEKi tegevmeeskond edastab panustamisvõimalusi tutvustava info VATEKi liikmesorganisatsioonide esindajatele meilitsi ning jagab seda ka VATEKi uudiskirjas.
 • Osakonnad
  Mis on eesmärk? Osakonnad edendavad VATEKi nimel püsivalt kindlaid teemavaldkondi, võimaldades seeläbi teemast huvitatud organisatsioonidel ja ekspertidel koostööd teha ning oma valdkonda esindada. Mis on ajaraam? Osakonnad töötavad tähtajatult. Kuidas algatada? Osakondade loomise kinnitab VATEKi nõukogu ning selleks on vajalik mitme liikmesorganisatsiooni jätkusuutlik valmidus osakonna töösse panustada. Osakonna algatamiseks pöördu VATEKi tegevmeeskonna poole. Kuidas liituda? VATEKi põhikirja kohaselt määrab osakonna liikmed VATEKi nõukogu. Osakonnaga liitumist saab VATEKi tegevmeeskonna vahendusel taotleda igal ajal.
 • Vaimse tervise strateegia (2016)
  "Eesti vaimse tervise strateegia 2016–2025" on koostatud ning Sotsiaalministeeriumile üle antud 2016. aastal. ​ Strateegia toob välja prioriteedid vaimse tervise edendamisel, vaimse tervise probleemide varajasel märkamisel ja ennetamisel ning vaimse tervise probleemide ravis ja rehabilitatsioonis läbi terve inimese elukaare (lapsed ja noored, tööealised, eakad).
 • COVID-19 psühhosotsiaalsed mõjud (2020)
  Analüüsi "COVID-19 kriisi psühhosotsiaalsete mõjude ekspertarvamus" koostasid Kirsti Akkermann, Magda Kõljalg, Maris Vainre ja Anniki Lai VATEKi laiendatud ekspertgrupi töö raames ning Sotsiaalkindlustusameti tellimusel. Ekspertarvamus annab poliitikakujundajatele mõtteainest ja lähtekohad psühhosotsiaalse ja vaimse tervise kriisiabi laiapõhjalise tegevuskava väljatöötamiseks, samuti soovitused ja raamistiku vajalike meetmete kavandamiseks. Tegevusettepanekud põhinevad teaduskirjandusel ning analüüsi koostamise ajahetkel ekspertidele parimal kättesaadaval teadmisel Eesti elanike vajadustest. Analüüs anti Sotsiaalkindlustusametile üle 2020. aasta aprillis.
 • Psühhosotsiaalne kriisiabi (2017)
  Psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava koostamise protsessi vedas eksperdina Maire Riis. Protsessi olid kaasatud VATEKi juhtgrupi liikmed, Sotsiaalministeeriumi esindajad, Ohvriabi ja Rajaleidja esindajad, kriisipsühholoogid. Kava on Sotsiaalministeeriumile üle antud 2017. aasta juunis. Eesmärgiks oli koostada ekspertide osalusel psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava, luua sellega alus riikliku psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisele ning anda see kava Sotsiaalministeeriumile edasiarendamiseks ja rakendamiseks.
 • Huvikaitseplaan: Inimkesksed vaimse tervise teenused (2021)
  Huvikaitseplaani sisu on kokku lepitud VATEKi liikmesorganisatsioonide esindajatega koostöös. Plaani lõpliku versiooni on kirja pannud Ott Oja ning selle on kinnitanud VATEKi nõukogu. Plaani loomise protsessi aitas juhtida Poliitikauuringute Keskus Praxis. Huvikaitseplaan on vastu võetud 2021. aasta detsembris. Huvikaitseplaan koostati, et seada järgneva kümne aasta sihid ning tegevuskava vaimse tervise teenuste valdkonna arendamiseks. Huvikaitseplaanist lähtuvalt kavandab VATEK oma tööd vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamisel, seab prioriteete ning töötab proaktiivselt seatud sihtide saavutamise nimel.
 • Vaimse tervise HETK: huvikaitse edendamine teaduspõhise kogukonnana (2024–2026)
  VATEK on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner projektiga "Vaimse tervise HETK: huvikaitse edendamine teaduspõhise kogukonnana". Projekti kestus: 01.01.2024–31.12.2026 Projekti kirjeldus: Vaimse tervise häired on Eesti ühiskonnas tohutult levinud, põhjustades suuri inimlikke kannatusi ja majanduslikku kahju. Viimastel aastatel on kujunenud ühiskondlik ja poliitiline ootus valdkonna probleemide otsustavaks lahendamiseks ning kätte on jõudnud kriitiline hetk valdkonna tuleviku kujunemisel. Valdkonna organisatsioonide vahelises koostöös toetame teaduspõhist ja kaasavat poliitikakujundamist ning propageerime teaduspõhiseid lähenemisi vaimse tervise ja heaolu edendamisel. Projekti eesmärk: Projekti mõjuks on teaduspõhiste poliitikate edendamine Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu hüvanguks. Tegu on laiapõhjalise eesmärgiga ehk projekti käigus tehakse vaimse tervise ja heaolu alast huvikaitset vaimse tervise püramiidi üleselt, Sotsiaalministeeriumi haldusala üleselt ning ka laiemalt, lähtudes põhimõttest “vaimne tervis igas poliitikas”.
 • VATEKi võimestamine ja suitsiidiennetus (2020–2021)
  Projekti raames toetati Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) tööd VATEKi kui seltsingu juhtimiseks. Tegu oli Sotsiaalministeeriumi strateegiline partnerluse projektiga, mida toetati hasartmängumaksu laekumisest. Projekti jooksul lõpetati seltsing VATEK tegevus ning loodi MTÜ VATEK uue juriidilise isikuna. ERSI kasutas projektirahastust MTÜ VATEK tegevuse jätkamiseks, kuid peamine majandustegevus toimus veel ERSI all. Projekti partneriteks olid veel MTÜ Peaasjad, kes edendas projekti raames suitsiidiennetustegevusi; samuti MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine ja MTÜ Vaikuseminutid. Projekti kestus: 01.01.2020–31.12.2021 Projekti kirjeldus: Eestis hukkub iga aasta umbes 200 inimest enesetappude tagajärjel, tegu on laiaulatusliku rahvatervise probleemiga, mis vajab süsteemset lähenemist. Enesetappude ennetuseks on vajalik efektiivne vaimse tervise probleemide ennetus ja ravi. Strateegilise partnerluse käigus tugevdame VATEKi võimekust seista oma valdkonna arengu eest, parandame esmatasandi spetsialistide ja ajakirjanike oskusi vaimse tervise teemade käsitlemiseks ning pakume nõustamisteenuseid tuge vajavatele inimestele.
 • Vaimse tervise ressursside veebiplatvormi loomine (2021)
  2021. aasta kevadel sotsiaalkaitseministri poolt kokku kutsutud vaimse tervise staap koondas eri ametkondade valdkonna eest vastutavaid inimesi. Vaimse tervise staabi soovitusel määras Sotsiaalministeerium VATEKile toetuse, et kokku viia vaimse tervise ressurssid (teaduspõhised eneseabi materjalid, sekkumised ja abiliinid) ja abivajajad läbi veebipõhise platvormi loomise. Protsess eeldas vastava IT-arenduse loomist ning platvormi kaudu pakutavate materjalide ja sekkumiste kaardistamist ning teaduspõhisuse hindamist. Projekti kestus: 01.08.2021–31.12.2021 Projekti eesmärk: Ühiskonnale saab kättesaadavaks digitaalseid vaimse tervise abivõimalusi koondav tööriist, mis lihtsustab sobiva abi leidmist. Abi kättesaadavuse edendamise kaudu parandab tööriist inimeste võimet võtta vastutus enda vaimse tervise toetamise eest.
 • VAHUKOMM: vaimse tervise huvikaitse ja kommunikatsiooni edendamine (2022–2023)
  VATEK on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner projektiga "VAHUKOMM: vaimse tervise huvikaitse ja kommunikatsiooni edendamine". Projekti toetatakse hasartmängumaksu laekumisest. Projekti kestus: 01.01.2022–31.12.2023 Projekti kirjeldus: Vaimse tervise häirega inimeste hulk Eesti ühiskonnas kasvab ning need mured avalduvad üha nooremas eas. On kriitilise tähtsusega, et riik teeks tihedat koostööd vaimse tervise valdkonna ekspertide ja abi pakkujatega ning aitaks seeläbi leevendada koroonakriisiga paralleelselt levivat vaimse tervise kriisi. See aga nõuab efektiivset huvikaitsevõimekust vaimse tervise valdkonna esindajatelt, et seatud eesmärgid suudetaks edukalt tõlgendada igapäevapraktikasse. Siin saab eestvedajaks olla VATEK. Projekti eesmärk: Projekti vältel jätkab VATEK tööd, et olla vaimse tervise valdkonna organisatsioone ühendav katusorganisatsioon, mille liikmed lähtuvad ühistest väärtustest, baasstandarditest ja eesmärkidest. Seisame oma liikmete nimel Eesti inimeste vaimse tervise ja heaolu eest poliitika kujundamisel ning võimestame liikmete ja partnerite huvikaitsetegevus. Paralleelselt arendab VATEK projekti raames organisatsiooni ja selle liikmete strateegilise kommunikatsiooni võimekust. Tandemis selgete huvikaitseplaanidega võimaldavad paremad kommunikatsioonioskused liikmetel stabiilselt, koherentselt ja järjepidevalt VATEKi võrgustikule olulisi teemasid avalikult adresseerida moel, mis kõnetab meediat ja ühiskonda.
 • Can I insert an image, video, or gif in my FAQ?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Enter the app’s Settings 2. Click on the “Manage FAQs” button 3. Select the question you would like to add media to 4. When editing your answer click on the camera, video, or GIF icon 5. Add media from your library.
 • How do I add a new question & answer?
  To add a new FAQ follow these steps: 1. Click “Manage FAQs” button 2. From your site’s dashboard you can add, edit and manage all your questions and answers 3. Each question and answer should be added to a category 4. Save and publish.
 • How do I edit or remove the “FAQ” title?
  You can edit the title from the Settings tab in the app. If you don’t want to display the title, simply disable the Title under “Info to Display”.
 • What is an FAQ section?
  An FAQ section can be used to quickly answer common questions about you or your business, such as “Where do you ship to?”, “What are your opening hours?” or “How can I book a service?” It’s a great way to help people navigate your site and can even boost your site’s SEO.

Muu rahastus

VA​TEKi liikmesorganisatsioonidele on kehtestatud liikmemaks.

VATEKile saab teha annetusi nii eraisik kui organisatsioon. Annetuste kogumisel järgib VATEK Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise head tava.

2023. aasta suvel toetas Taavet+Sten Tulevikufond VATEKi tegevust 15 000 euroga.

hea-annetuste-koguja-RGB-300.png
bottom of page