top of page

VATEKi põhikiri

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni põhikiri on ühingu oluliseimaid dokumente, mis reguleerib nii igapäevast juhtimist kui ka liikmete õiguseid ja kohustusi.

Hetkel kehtiv põhikiri on vastu võetud mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega 2023. aasta mais ning kehtib alates 19. juunist 2023.

Ava põhikiri PDF-ina

1. Üldsätted

 

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK, edaspidi VATEK.

1.1.1. Nimi inglise keeles on Estonian Coalition for Mental Health and Well-being VATEK

1.1.2. Nimi vene keeles on Эстонская коалиция духовного здоровья и благополучия VATEK 


1.2. VATEKi asukoht on Tallinn.


1.3. VATEK juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest (edaspidi „MTÜS“), teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.


1.4. VATEK lähtub oma tegevuses avalikest huvidest ning VATEKi eesmärgiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine, ühiskonnas seda soodustavate tingimuste loomisele kaasaaitamine, Eestis vaimse tervise ja heaolu valdkonnas tegutsevate organisatsioonide võrgustiku arendamine ning vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamine.

2. VATEKi liikmed

 

2.1. Liikmeks võib astuda iga juriidiline isik, kelle põhitegevus on seotud vaimse tervise ja heaolu edendamisega ning kes järgib VATEKi eetikakoodeksit. Liikme õigused ja kohustused tekivad pärast liikmeks astumise motiveeritud avalduse rahuldamist nõukogu poolt ja üldkoosolekul kehtestatud liikmemaksu tasumist. Motiveeritud avaldus peab sisaldama ülevaadet kandidaadi vastavusest VATEKi eetikakoodeksile.
 

2.2. VATEKi liikmeks vastuvõtmise otsustab taotleja kirjaliku motiveeritud avalduse alusel nõukogu 1 kuu jooksul avalduse laekumisest. Kui nõukogu keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
 

2.3. Isiku liikmelisus VATEKis lõppeb juhul, kui ta esitab juhatusele kirjaliku avalduse VATEKist välja astumiseks või ta likvideeritakse.
 

2.4. Liikme võib VATEKist välja arvata nõukogu otsusega juhul, kui liige jätab olulisel määral täitmata põhikirja järgsed kohustused või liige ei vasta enam VATEKi liikmeks vastuvõtmise tingimustele. Liikme väljaarvamiseks VATEKi liikmeskonnast on vajalik vähemalt 2/3 nõukogu liikmete poolthäältest. Enne välja arvamist teavitatakse liiget kirjalikult välja arvamise hääletuse toimumisest ning selle aluseks olevatest etteheidetest. Liikmele antakse võimalus vastulausete esitamiseks.
 

2.5. Ühingust väljaarvatud isikul on õigus nõukogu välja arvamise otsus edasi kaevata järgmisele üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsus on lõplik.
 

2.6. Kui liikmelisus lõpeb VATEKi majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. Isikul, kelle liikmelisus VATEKis on lõppenud, ei ole õigusi VATEKi varale.
 

2.7. VATEKi liikmel on õigus:

2.7.1. hääletada VATEKi üldkoosolekul;
2.7.2. valida ja olla valitud valitavatesse VATEKi organitesse;
2.7.3. teha järelepärimisi juhatusele, nõukogule ja üldkoosolekule ning saada infot VATEKi tegevuse kohta;
2.7.4. võtta osa VATEKi poolt korraldatud sündmustest;
2.7.5. teha ettepanekuid VATEKi arendamiseks ning nõuda oma ettepanekute läbiarutamist VATEKi organites.


2.8. VATEKi liige on kohustatud:

2.8.1. täitma põhikirja sätteid, juhtorganite otsuseid ja VATEKi eetikakoodeksit;
2.8.2. aitama saavutada põhikirjas ning arengukavas sätestatud eesmärke osaledes VATEKi tegevuses ja selle kavandamises;
2.8.3. tasuma liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku kehtestatud liikmemaksu reglemendile
;
2.8.4. hoiduma avaldustest ja tegudest, mis kahjustavad VATEKi ja/või tema liikmete mainet ning hoidma korras VATEKi juhatuse poolt temale kasutada antud VATEKi vara.

3. VATEKi üldkoosolek
 

3.1. Üldkoosoleku pädevuses on

3.1.1. põhikirja muutmine;
3.1.2. VATEKi eesmärgi muutmine;
3.1.3. eetikakoodeksi kinnitamine;
3.1.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
3.1.5. liikmemaksu reglemendi kinnitamine;
3.1.6. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
3.1.7. mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
3.1.8. liikmete vastuvõtt ja väljaarvamine juhtudel kui vastav nõukogu otsus on edasi kaevatud.


3.2. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle.


3.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt 28 päeva varem e-posti teel. Üldkoosoleku otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust.


3.4. Üldkoosolekul otsuste vastuvõtmine toimub MTÜS-s sätestatud korras.

4. Nõukogu (Volinike koosolek)
 

4.1. Nõukogu pädevuses on

4.1.1. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, neile makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
4.1.2. juhatuse üle järelevalve teostamine;
4.1.3. VATEKi eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
4.1.4. VATEKi nimel avalike pöördumiste ning avalduste tegemine;
4.1.5. eetikakoodeksi rikkumiste menetlemine;
4.1.6. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses VATEKi esindaja määramine;
4.1.7. osakondade loomine, samuti põhikirjaga ettenähtud muude organite loomine ning nende liikmete valimine;

4.1.8. muude küsimuste üle otsustamine, mida ei ole põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.2. Nõukogu koosneb VATEKi liikmeks olevatest juriidilistest isikutest ja nõukogu liikmed valitakse üldkoosolekul VATEKi liikmete poolt.
 

4.3. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad, kohapeal või kirjalikult, enam kui pooled nõukogu liikmed, välja arvatud punktis 2.4 kirjeldatud juhul.
 

4.4. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu liikmete arv määratakse üldkoosolekul, arvestusega, et iga kümne VATEKi liikme kohta valitakse vähemalt üks nõukogu liige, kuid mitte vähem kui viis ega enam kui kümme nõukogu liiget.
 

4.5. Nõukogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt tema enda avalduse alusel, VATEKi liikmeskonnast välja arvamisel või üldkoosoleku otsusega.
 

4.6. Nõukogu võib juhatuse ettepanekul moodustada ja lõpetada VATEKi siseseid osakondi ja muid organeid (ümarlaudu, komisjone, töögruppe jms). Kõik loodavad organid lähtuvad oma tegevuses nõukogu poolt kinnitatud reglemendist, VATEKi põhikirjast ning VATEKi eetikakoodeksist.

4.7. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse toimumise aeg, osalenud nõukogu liikmete nimed, koosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused. Protokolli ei allkirjastata ning see avaldatakse VATEKi veebilehel. Nõukogu liige võib nõuda nõukogu koosoleku protokollimist MTÜSis sätestatud viisil.

5. Juhatus
 

5.1. VATEKi juhatus:

5.1.1. juhib ja esindab VATEKit igapäevases tegevuses, arvestades sealjuures nõukogu ja üldkoosoleku pädevusi;
5.1.2. korraldab VATEKi raamatupidamist.

 

5.2. VATEKi juhatuses on üks ja kuni viis liiget.
 

5.3. Juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks.
 

5.4. Huvide konflikti korral taandab juhatuse liige end otsustamisest. Vajadusel delegeeritakse otsustamine nõukogule.
 

5.5. Juhatus võtab otsuseid vastu MTÜS-s sätestatud korra alusel.


6. Lõpetamine, ümberkujundamine, ühinemine ja jagunemine
 

6.1. VATEKi ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad MTÜS-s ja teistes Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja korras.
 

6.2. VATEKi likvideerimisel läheb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete tegevussuundadega mittetulundusühingutele. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek.

 

bottom of page