Olulisemad poliitikadokumendid

Vaimse tervise strateegia, 2016

 

VATEK on koostanud Eesti vaimse tervise strateegia 2016-2025 ning selle Sotsiaalministeeriumile aastal 2016.aastal üle andnud. Strateegia toob välja prioriteetid vaimse tervise edendamisel, vaimse tervise probleemide varajasel märkamisel ja ennetamisel ning vaimse tervise probleemide ravis ja rehabilitatsioonis läbi terve inimese elukaare (lapsed ja noored, tööealised, eakad). Strateegia ellviimine seisab selge rakenduskava ja rahastuse puudumise taga.

Strateegia saab alla laadida siit.

COVID-19 kriisi psühhosotsiaalsete mõjude ekspertarvamus, 2020

 

Sotsiaalkindlustusameti tellimusel valmis VATEKi laiendatud ekspertgrupi töö raames analüüs kroonviiruse kriisi mõjudest ja sekkumisvalikutest. Ekspertarvamus annab poliitikakujundajatele mõtteainest ja lähtekohad psühhosotsiaalse ja vaimse tervise kriisiabi laiapõhjalise tegevuskava väljatöötamiseks, samuti soovitused ja raamistiku vajalike meetmete kavandamiseks. Tegevusettepanekud põhinevad teaduskirjandusel ning analüüsi koostamise ajahetkel ekspertidele parimal kättesaadaval teadmisel Eesti elanike vajadustest. Analüüsi koostasid Kirsti Akkermann, Magda Kõljalg, Maris Vainre ja Anniki Lai.

 

Analüüs anti Sotsiaalkindlustusametile üle 22. aprillil 2020 ning selle saab alla laadida siit.

Psühhosotsiaalne kriisiabi, 2017

 

Aastal 2017 seadis VATEK oma üheks tegevuste eesmärgiks koostada ekspertide osalusel psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava, luua sellega alus riikliku psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisele ning anda see kava üle Sotsiaalministeeriumile edasiarendamiseks ja rakendamiseks.

Psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava koostamise protsessi vedas eksperdina Maire Riis, protsessi olid kaasatud VATEKi juhtgrupi liikmed, Sotsiaalministeeriumi esindajad, Ohvriabi ja Rajaleidja esindajad, kriisipsühholoogid. Kava anti Sotsiaalministeeriumile üle 28. juunil 2017, kuid selle arendamise ja rakendamisega seotud tegevused jätkuvad ka edaspidi.