top of page
Olulisemad poliitikadokumendid

Vaimse tervise strateegia (2016)

 

Strateegia toob välja prioriteedid vaimse tervise edendamisel, vaimse tervise probleemide varajasel märkamisel ja ennetamisel ning vaimse tervise probleemide ravis ja rehabilitatsioonis läbi terve inimese elukaare (lapsed ja noored, tööealised, eakad).

"Eesti vaimse tervise strateegia 2016-2025" on koostatud ning Sotsiaalministeeriumile üle antud 2016. aastal.

COVID-19 psühhosotsiaalsed mõjud (2020)

Ekspertarvamus annab poliitikakujundajatele mõtteainest ja lähtekohad psühhosotsiaalse ja vaimse tervise kriisiabi laiapõhjalise tegevuskava väljatöötamiseks, samuti soovitused ja raamistiku vajalike meetmete kavandamiseks. Tegevusettepanekud põhinevad teaduskirjandusel ning analüüsi koostamise ajahetkel ekspertidele parimal kättesaadaval teadmisel Eesti elanike vajadustest.

Analüüsi "COVID-19 kriisi psühhosotsiaalsete mõjude ekspertarvamus" koostasid Kirsti Akkermann, Magda Kõljalg, Maris Vainre ja Anniki Lai VATEKi laiendatud ekspertgrupi töö raames ning Sotsiaalkindlustusameti tellimusel.

 

Analüüs anti Sotsiaalkindlustusametile üle 2020. aasta aprillis.

Psühhosotsiaalne kriisiabi (2017)

Eesmärgiks oli koostada ekspertide osalusel psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava, luua sellega alus riikliku psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisele ning anda see kava üle Sotsiaalministeeriumile edasiarendamiseks ja rakendamiseks.

Psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava koostamise protsessi vedas eksperdina Maire Riis. Protsessi olid kaasatud VATEKi juhtgrupi liikmed, Sotsiaalministeeriumi esindajad, Ohvriabi ja Rajaleidja esindajad, kriisipsühholoogid. Kava on Sotsiaalministeeriumile üle antud 2017. aasta juunis.

Huvikaitseplaan: Inimkesksed vaimse tervise teenused (2021)

Huvikaitseplaan koostati, et seada järgneva kümne aasta sihid ning tegevuskava vaimse tervise teenuste valdkonna arendamiseks.

Huvikaitseplaanist lähtuvalt kavandab VATEK oma tööd vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamisel, seab prioriteete ning töötab proaktiivselt seatud sihtide saavutamise nimel.

Huvikaitseplaani sisu on kokku lepitud VATEKi liikmesorganisatsioonide esindajatega koostöös. Plaani lõpliku versiooni on kirja pannud Ott Oja ning selle on kinnitanud VATEKi nõukogu. Plaani loomise protsessi aitas juhtida Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Huvikaitseplaan on vastu võetud 2021. aasta detsembris.

bottom of page