VATEKiga liitumine

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni liikmeks võib astuda iga juriidiline isik, kelle põhitegevus on seotud vaimse tervise ja heaolu edendamisega ning kes järgib VATEKi eetikakoodeksit.

 

Liikme õigused ja kohustused sätestab VATEKi põhikiri.

Liikmeks astumise protsess

1.

Kandidaat esitab VATEKiga liitumise avalduse siin veebivormis ning vastavalt VATEKi põhikirjale toob välja organisatsiooni motivatsiooni VATEKiga liitumiseks ja analüüsib vastavust VATEKi eetikakoodeksile.

2.

VATEKi meeskond teeb kandidaadile esialgse taustakontrolli hindamaks põhikirjas seatud liikmelisuse tingimustele vastavust ning esitab avalduse ja taustakontrolli tulemused nõukogule.

3.

VATEKi nõukogu otsustab liikmeks vastuvõtmise ühe kuu jooksul avalduse esitamisest.

4.

VATEKi meeksond teavitab kandidaati nõukogu otsusest ja positiivse otsuse korral esitab kandidaadile liikmemaksu arve. Liikme õigused ja kohustused tekivad pärast liikmemaksu tasumist.