VATEKiga liitumine

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni liikmeks võib astuda iga juriidiline isik, kelle põhitegevus on seotud vaimse tervise ja heaolu edendamisega ning kes järgib VATEKi eetikakoodeksit.

 

Liikme õigused ja kohustused sätestab VATEKi põhikiri.

Liikmeks astumise protsess

1.

Kandidaat esitab meiliaadressile vatek@vatek.ee digitaalselt allkirjastatud avalduse, kus toob välja organisatsiooni motivatsiooni VATEKiga liitumiseks ja analüüsib ka punkthaaval vastavust VATEKi eetikakoodeksile. Soovituslik avalduse pikkus on kuni kaks A4 lehekülge.

2.

VATEKi juhatus teeb kandidaadile esialgse taustakontrolli hindamaks põhikirjas seatud liikmelisuse tingimustele vastavust ning esitab avalduse ja taustakontrolli tulemused nõukogule.

3.

Nõukogu otsustab liikmeks vastuvõtmise ühe kuu jooksul avalduse laekumisest.

4.

Juhatus teavitab kandidaati nõukogu otsusest. Liikmeks vastuvõtmise korral teavitab kandidaat juhatust, mis summas tasub kandidaat VATEK liikmemaksu.

5.

Juhatus esitab kandidaadile liikmemaksu arve. Liikme õigused ja kohustused tekivad pärast liikmemaksu tasumist.