top of page

VATEKi eesmärgid

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK on avalikes huvides tegutsev vaimse tervise valdkonna katusorganisatsioon, mille sihiks on

  • elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine ja ühiskonnas seda soodustavate tingimuste loomisele kaasaaitamine,

  • Eestis vaimse tervise ja heaolu valdkonnas tegutsevate organisatsioonide võrgustiku arendamine,

  • vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamine.

Oma eesmärkide elluviimiseks

  • Osaleme vaimse tervise ja heaolu valdkonda puudutavate poliitikate kujundamises

  • Arendame valdkonda läbi liikmete vahelise koostöö soodustamise

  • Tõstame elanikkonna teadlikkust vaimse tervise teemadest ning võimalustest oma vaimse tervise hoidmiseks ning parandamiseks

  • Koondame ja jagame infot oma liikmetele, partneritele ning teistele huvilistele

VATEKi kuuluvused

VATEK kuulub järgnevate nõukogude ja organisatsioonide koosseisu:

​​Vabariigi Valitsust valdkonnaülese ennetuse, kriminaal-, narko- ja lastekaitsepoliitika küsimustes nõustav ennetusnõukogu. VATEKit esindab Ott Oja.

 

  • Ennetusnõukogu uimastipoliitika eksperttöörühm

Töörühma juhib Siseministeerium. VATEKit esindab Ott Oja.

 

  • Sotsiaalministeeriumi esmatasandi tervishoiu nõukogu

Eesti esmatasandi tervishoiu kui terviku seisukohti kujundav nõukogu. Nõukogu nõustab terviseministrit tervishoiu arendamise küsimustes ning toetab esmatasandi tervishoiu arengukava koostamist ja elluviimist. VATEKit esindab Ott Oja, asendusliikmeks on Anne Kleinberg.

  • Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 juhtkomisjon

VATEKit esindab Ott Oja, asendusliikmeks on Merike Sisask.

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa riikide vaimse tervise ühenduste katusorganisatsioon.

 

Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi.

Vabatahtlik rahvatervise organisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on aktiivselt kaasa aidata alkoholi ja tubaka tarvitamise ning sellest põhjustatud tervise- ja majanduskahju vähendamisele.

bottom of page