VATEK eesmärgid

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon on avalikes huvides tegutsev vaimse tervise valdkonna katusorganisatsioon, mille sihiks on

  • Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine,

  • ühiskonnas seda soodustavate tingimuste loomisele kaasaaitamine,

  • Eestis vaimse tervise ja heaolu valdkonnas tegutsevate organisatsioonide võrgustiku arendamine,

  • vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamine.

Oma eesmärkide elluviimiseks

  • Osaleme vaimse tervise ja heaolu valdkonda puudutavate poliitikate kujundamise

  • Arendame valdkonda läbi liikmete vahelise koostöö soodustamise

  • Tõstame elanikkonna teadlikkust vaimse tervise teemadest ning võimalustest oma vaimse tervise hoidmiseks ning parandamiseks

  • Koondame ja jagame infot oma liikmetele, partneritele ning teistele huvilistele