top of page
  • Writer's pictureOtt Oja

Mida soovime näha uues ohvriabi seaduses?


SoM on alates 2020. aastast välja töötanud uut ohvriabi seadust. Pika protsessi käigus on VATEK andnud tagasisidet eelnõu väljatöötamiskavatsusele varasemalt tegutsenud ekspertgrupi näol. Samuti oleme osalenud väiksemas ringis toimunud aruteludes ning teinud ka ettepanekuid supervisiooni pakkumise ja vastuvõtmise kohustuse seadmiseks, mida aitas sõnastada Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing.


Nüüd, kus juba eelnõu ise läks kooskõlastusringile, pingutasime VATEKis selle nimel, et saada meie liikmeskonnast eelnõule võimalikult laiapindne tagasiside. Kuna pakutavate seadusepügalate loetelu üksi on juba 25 lk ja kaasnev seletuskiri veel lisaks 175 lk, valmistasime liikmetele eelnõu põhilisi punkte tutvustava esitluse. Kutsusime liikmeid andma tagasisidet nii kirjalikult kui ka virtuaalsel kohtumisel ning helistasime mitmele eelnõuga otseselt seotud ühingule ka otse. Nii Oti kui liikmete sulest tulnud tagasiside hekseldasime läbi nõukogu kohtumisel, kus sellele pandi peale nõukogu ja seeläbi kogu VATEKi võrgustiku toetuse pitser.


Värske eelnõu väärtuslikuim osa on ohvriabi teenuste sisu täpsustamine ning abisaajate ringi laiendamine lähtuvalt abi vajadusest ja nõudmata alati süüteomenetluse alustamist. Keerukaks osutus seisukoha kujundamine psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia jaoks vajaliku kvalifikatsiooni sõnastamisel. Nõukogu jäi seisukohale, et praegu ministri määrusega paika seatav sõnastus on parim, mis täna võimalik. SoM peab aga töötama selle nimel, et psühholoogiliste nõustajate kvaliteeti tõsta ning psühhoteraapia standardid selgemalt määratleda.Oluliseimad muutused, mida soovisime eelnõus näha, olid:

  1. Sõnastada eelnõus SKA kohustus tagada ohvriabi vahetult osutavatele isikutele regulaarne superviseerimine ja tingimused kovisioonides osalemiseks ning seada ohvriabitöötajatele ka kohustus neis osaleda.

  2. Seaduses sõnastada SKA kohustus tagada abivajaduse tuvastamiseks vajalikud hindamisvahendid ning ohvriabitöötajate ühtne kompetents nende rakendamisel.

  3. Suunata kogu elanikkonda hõlmavate kriiside korral psühhosotsiaalse toe korraldamise vastutus SKAlt üle SoMile.

  4. Sõnastada seaduses ainult ohvriabi teenuste kõige kriitilisem sisu ning muud teenuse osad kehtestada valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  5. Tagada regulaarne teenuste kvaliteedi hindamine.

Kokku oli meie tagasisides 12 märkust ja ettepanekut, millega saab lähemalt tutvuda terviktekstis:

VATEK tagasiside ohvriabi seaduse eelnõule
.pdf
Download PDF • 213KB

תגובות


bottom of page