top of page
  • Writer's pictureOtt Oja

VATEKi rahulolu-uuring 2023: võimsad liikmed ja võimas mõju

VATEKi viimatine rahulolu-uuring näitab, et meie liikmete roll koalitsiooni tegevuste suunamisel järjest kasvab ning organisatsiooni sisedemokraatia tugevneb. Seega on ka loomulik, et meie liikmete hinnangul ajab VATEK huvikaitses õiget asja.


Võrreldes eelneva aastaga on tulemused paranenud pea igas valdkonnas ning tagasilangus on toimunud ainult meie liikmete ajaressursis. Kuna liikmete varasemad, 2022. aastal antud hinnangud olid juba üllatavalt kõrged, siis on põhjust rõõmustada, et oleme suutnud head taset säilitada, isegi parandada. Tulevikku vaadates on meie olulisim siht asuda süsteemselt rakendama VATEKi kaasamismudeleid, millel on potentsiaal mõjutada kõiki rahulolu-uuringu valdkondi. Seega suuname 2024. aastal oma energia eelkõige sinna.


Rahulolu-uuringust

Viisime 2023. a oktoobris-novembris VATEKi liikmete seas läbi rahuloluküsitluse. Sama küsitlusega susisime oma liikmeid ka 2022. aasta sügisel, seega on sel korral hea võimalus kõrvutada tulemusi, hinnata arenguid ning vaadata tulevikku. Tänu personaalsele pealekäimisele vastas küsitlusele meie 52 liikmesorganisatsioonist 43 (83%; 2022. aastal 67%). Niivõrd esinduslik vastanute hulk võimaldab meil tulemusi aastast aastasse võrrelda.


Rahulolu-uuringu eesmärk oli hinnata, kas teeme VATEKis asju õigesti ning tuvastada arengukohad. "Mis on ühe katusorganisatsiooni puhul õige tegevus?" oli omaette keeruline küsimus ning sellele andsime oma vastuse rahulolu-uuringu koostamist tutvustavas blogipostituses "Kas VATEKi tööga võib rahul olla?"


Kuidas liikmed VATEKit hindasid?

Legend:


Nõustun täielikult


Nõustun


Pigem nõustun


Nii ja naa


Pigem ei nõustu


Ei nõustu


Üldse ei nõustu


Legitiimsus


Legitiimsuse põhimõte ehk moraalne õigustus poliitiliseks ja sotsiaalseks tegevuseks on eduka huvikaitse alus. Õigustatus põhineb toetusel, pädevusel ja/või saavutustel. 


Hea on tõdeda, et me liikmed usuvad, et VATEK tegeleb huvikaitses õigete asjadega. Samuti on võrreldes eelmise aastaga kasvanud liikmete usaldus, et rakendame oma liikmete ekspertteadmisi vaimse tervise poliitika kujundamises. Eriliselt aukartustäratav on liikmeskonna tugevnenud veendumus VATEKi olulisest mõjust me valdkonna arengule!


Näeme, et oleme siin õigel kursil ja pingutame, et liikmete usaldust säilitada.Kaasamine

Kaasamise hindamiseks lähtume IAP2 avaliku kaasamise spektrist. Sellest tulenevalt eristame viit kaasamise taset informeerimisest võimestamiseni. Iga järgnev tase annab suurema kontrolli meie liikmetele, kuid kõrgemaid tasemeid on keerulisem saavutada.


Kaasatus kogukonna arendamisse


Tulemused on paranenud igal kaasamise tasandil ning liikmeskonna enda roll meie kogukonna arendamisel on oluliselt kasvanud. See oli ka siht, mille seadsime eelmise rahulolu-uuringu pinnalt.


Tulemuste peamine järeldus on, et Triin Peterson on võimas kogukonnajuht. Edasine plaan on eelkõige keskenduda jätkusuutlikkusele ehk kujunenud praktikate kirjeldamine, kinnistamine ja võimalusel me kogukonnale üle andmine.Kaasatus huvikaitse seisukohtade kujundamisse


Huvikaitses on enim paranenud hinnangud liikmete võimestatusse, mille nimel oleme ka teadlikult töötanud. Võrdlemisi muutumatuna on püsinud liikmete tunnetus sellest, kui kursis neid hoitakse VATEKi huvikaitse seisukohtade kujunemisega. Selle parandamine oli samuti oluline siht, mille eelmise uuringu järel seadsime. Huvikaitse kommunikatsioon meie kogukonnale ja kogukonnas on miski, mille peame nüüd kriitilise pilguga üle vaatama.Liikmete motiveeritus

Motivatsiooni hindamisel lähtume isemääramisteooriast (“enesemääramise teooria” kõigile TÜ vilistlastele). Kui autonoomia baasvajadust kaardistamine läbi kaasatuse, siis siin hindame veel liikmete seotust ja tajutud kompetentsust.Seotus


Saame rõõmuga tõdeda, et VATEKlastel on päris tugev kogukonnatunne ning see on aasta jooksul ka kenasti kasvanud. Eelmisel aastal seadsime sihiks soodustada liikmetevahelist koostööd ning paistab, et see on ka õnnestunud. Usume, et VATEKi kogukond on tugevam, kui meie liikmed omavahel rohkem ühe laua taha jõuavad ja ühise eesmärgi nimel tegutsevad. Sihime oma kaasamismudelite rakendamisega koostööhinnanguid veelgi parandada. Kompetentsus

NB! Väites "VATEKi tegevustesse panustamine on minu jaoks liiga aeganõudev" viitab suurem mittenõustumine positiivsele tulemusele.

Kompetentsus viitab uuringus sellele, kui jõukohane on liikmete jaoks panustamine VATEKi tegevustesse ja kas nad tunnevad end nendes tegevustes pädevatena. Siin vallas olulisi muutusi kahjuks ei ole. Arenguruumi aga jagub.


Pärast rahulolu-uuringu läbiviimist oleme huvikaitses ka juba arendanud oma lähenemisi, et teha kohmakad seaduseelnõud ja väljatöötamiskavatsused kergemini hoomatavamaks. Loodame seeläbi teha panustamise lihtsamaks ja vähem aeganõudvaks. Samuti loodame kaasamismudelite süsteemse rakendamisega teha meie tegevusi läbipaistvamaks ja võimaldada kõigil panustada seal, kus nende oskused on kõige väärtuslikumad.Jagatud väärtuste hindamine


Ühised väärtused on VATEKi kogukonna toimimise alus. Oleme need väärtused sõnastanud liikmetega koostöös VATEKi eetikakoodeksina, mille järgimine on kõigile meie liikmetele – ja ka VATEKile endale – kohustuslik. Tõesti vinge on näha, et ühiselt tehtud kokkulepetest kinnipidamine on liikmeskonnas sedavõrd au sees.


Liikmete hinnang eetikakoodeksi olulisuse ja liikmeskonna eetikakoodeksile vastavuse osas on sujuvalt paranenud. Jätkame nende väärtuste rõhutamist ka edaspidi, et hoida saavutatud arengut.Sisedemokraatia toimimine


Toimiv sisedemokraatia on VATEKi pikaajaliseks eduks eluliselt tähtis. Alustasime eelmisel aastal juba kõrgelt kohalt ning nüüd on liikmete hinnangud selles vallas veelgi paranenud.


Tugevnenud on liikmete veendumus, et VATEK kohtleb oma liikmeid võrdselt ning et kõigil liikmetel on võrdsed võimalused osaleda VATEKi tegevustes. Samuti on oluline, et meie kogukonnas nähakse ruumi eriarvamusteks. See annab kindlust, et suudame kogukondlikes aruteludes lahendada erimeelsused enne, kui need kujunevad konfliktiks.


Meie sisedemokraatiat mõjutab sel aastal enim VATEKi kaasamismudeli rakendamine. See, milliseks õnnestub töögruppide ja osakondade raames kujundada kaasamine ja arutelud, määrab tõenäoliselt ka meie sisedemokraatia tajutava arengusuuna.Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page