top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Kas VATEKi tööga võib rahul olla?
VATEKi meeskonnas oleme ikka rõõmsad, kui keegi liikmetest me tööd tunnustab. Naudime kohtumisi, kus kogeme õlg õla tunnet ühiselt jagatud väärtuste eest seismisel. Need soojad hetked annavad meile jaksu tegutseda ja ka tugeva aimduse, et teeme õiget asja. Teaduspõhist lähenemist propageeriva organisatsioonina tahame aga kõhutunde panna proovile ja seetõttu oleme värskelt oma liikmetele edastanud VATEKi esimese rahuloluküsitluse. Selle koostamine oli paras nuputamine, kuid usume, et saime valmis ühe vabakonna eesrindlikuima rahuloluküsitluse – kui näed võimalust seda veel parandada, anna meile märku vatek@vatek.ee!Niisiis. Oleme koostanud ja välja saatnud VATEKi liikmete rahulolu-uuringu.


Rahulolu-uuringu eesmärk on hinnata, kas teeme VATEKis asju õigesti ning saadud andmetest lähtuvalt teha kõike ikka üha paremini. Kuid miks üldse on oluline teha asju õigesti? Lõpuks loeb ju tulemus, mitte see, kuidas sinna jõutud. Või siiski?


Katusorganisatsioonina on VATEKi põhiliseks tööks oma valdkonna võrgustiku loomine ja poliitika kujundamine. Meie usaldusväärsus liikmete seas ja ühiskonnas on selleks võtmetähtsusega ning see, kuidas me oma eesmärke saavutame, on meie usaldusväärsuse määraja. Õigete lähenemiste defineerimiseks võtsime aluseks uuringud, parimad praktikad ja asjakohased teooriad ning proovisime need operatsionaliseerida.


Huvikaitse põhialused on aastaid tagasi Hea huvikaitse käsiraamatus koondanud Urmo Kübar. VATEKi jaoks on siin olulisim legitiimsuse põhimõte ehk moraalne õigustus poliitiliseks ja sotsiaalseks tegevuseks. Õigustatus tuleneb sellest, milline organisatsioon on, ning mida ja kuidas ta teeb, põhinedes sealjuures toetusel, pädevusel ja/või saavutustel. Legitiimsus tuleb igal organisatsioonil oma tegevusega välja teenida ja seda peab pidevalt tõestama nende silmis, kelle jaoks sa legitiimne pead olema – meie puhul näiteks liikmed, partnerid, avaliku võimu esindajad, avalikkus jne.


Oma tegevuse legitiimsust hindame järgmiste väidetega:

 • Toetus ehk kas VATEK esindab oma liikmete seisukohti?

  • VATEK esindab ka minu organisatsiooni seisukohti vaimse tervise poliitika kujundamises

  • VATEK tegeleb vaimse tervise poliitika kujundamisel õigete asjadega

 • Pädevus ehk kas VATEK suudab rakendada oma liikmete ekspertteadmisi ja -kogemusi poliitikakujundamises?

  • VATEK rakendab oma liikmeskonna ekspertteadmisi ja kogemusi vaimse tervise poliitika kujundamises

 • Saavutused ehk kas VATEKil on varasemalt olnud oma valdkonnas positiivne mõju?

  • VATEK omab olulist mõju vaimse tervise valdkonna arengule Eestis


VATEKi liikmete sisuline kaasatus meie tegemistesse aitab ehitada kogukonda ning tuua liikmete pädevus ja toetus huvikaitsesse. Selleks, et panna kaasamine mõõdupuule, võtsime aluseks IAP2 avaliku kaasamise spektri, mida saab lugeda valdkondlikuks standardiks. Tõlgendasime spektri VATEKi liikmete kaasamise ning põhikirjaliste eesmärkide konteksti. Seega hindame kaasatust võrgustiku (kogukonna) arendamisse ja poliitika kujundamisse. Spekter jaotub viieks kaasamise tasemeks ning rahulolu-uuringus soovime kaardistada, mis tasemel kaasatust VATEKi liikmed tajuvad. Kuigi kõrgeim tase – võimestamine – oleks meie ideaal, siis selle saavutamine ei ole täna veel realistlik. Samm-sammult saame aga ideaali poole liikuda!


Liikmete kaasatust kogukonna arendusse hindame järgmiste väidetega:

 • Informeerimine

  • Koalitsiooni meeskond hoiab liikmeid kursis VATEKi kogukonna arendamise tegevustega

 • Konsulteerimine

  • Koalitsiooni meeskond arvestab VATEKi kogukonna arendamisel liikmete sisendiga

 • Koostöö

  • Koalitsiooni meeskond arendab VATEKi kogukonda lähtuvalt liikmete sisendist

 • Partnerlus

  • Liikmed arendavad VATEKi kogukonda koostöös koalitsiooni meeskonnaga

 • Võimestamine

  • VATEKi liikmed ise arendavad VATEKi kogukonda

VATEKi kogukonna arendamise oleme mõelnud jagatud väärtuste ja koostoimimise kujundamist inimeste vahel, kes koos koalitsiooniga vaimse tervise ja heaolu valdkonda edendavad.

Koalitsiooni meeskonna all peame silmas VATEKi alalisi töötajaid.


Liikmete kaasatust huvikaitse seisukohtade kujundamisse hindame järgmiste väidetega:

 • Informeerimine

  • VATEKi meeskond hoiab liikmeid kursis koalitsiooni huvikaitse seisukohtade kujunemisega

 • Konsulteerimine

  • VATEKi meeskond arvestab koalitsiooni huvikaitse seisukohtade kujundamisel liikmete sisendiga

 • Koostöö

  • VATEKi meeskond koostab koalitsiooni huvikaitse seisukohad lähtuvalt liikmete sisendist

 • Partnerlus

  • Liikmed kujundavad koalitsiooni huvikaitse seisukohti koostöös VATEKi meeskonnaga

 • Võimestamine

  • VATEKi liikmed kujundavad ise koalitsiooni huvikaitse seisukohad

Koalitsiooni huvikaitse seisukohad defineerisime kui ametlikud ja mitteametlikud seisukohad, mida VATEK esindab oma töös vaimse tervise ja heaolu valdkonna poliitika kujundamisel.


Kogukonna loomise üheks aluseks on jagatud väärtused, mis on VATEKis sõnastatud eetikakoodeksina. Seetõttu pidasime ka oluliseks saada liikmete hinnang eetikakoodeksi olulisusele ning järgimisele.Jagatud väärtuste hindamine:

 • Liikmed väärtustavad eetikakoodeksit

  • Pean oluliseks, et kõik koalitsiooni liikmed vastaksid VATEKi eetikakoodeksis seatud ootustele

 • Eetikakoodeksit järgitakse

  • Usun, et kõik koalitsiooni liikmed vastavad VATEKi eetikakoodeksis seatud ootustele


Osaledes huvikaitsjatena demokraatlikus protsessis on oluline, et tagame VATEKi sees demokraatliku toimimise. Ka valdkonna teaduskirjandus rõhutab, et edukamates võrgustikes on võrdsemad võimusuhted ning Praxise Vabaühenduste sisedemokraatia uuringus on võrdsus üks olulisi sisedemokraatiat soodustavaid väärtusi. Viimastest väärtusest pidasime oluliseks tuua rahuloluküsitlusse ka avatuse erimeelsustele.


VATEKi sisedemokraatiat hindame järgmiste väidetega:

 • Liikmete võrdne mõjuvõim

  • VATEKi meeskond on kõigile liikmesorganisatsioonidele loonud võrdsed võimalused osaleda koalitsiooni tegevustes

  • VATEK kohtleb oma liikmeid võrdselt

 • Avatus eriarvamustele

  • VATEKi kogukonnas on eriarvamuste väljendamine turvaline


Viimaks on aga ka oluline, et VATEKi liikmed oleksid motiveeritud koalitsiooni tegevuses osalema. Selleks võtsime šnitti haridusvaldkonna rahulolu-uuringutest ning rakendame Deci ja Ryani isemääramisteooriat (“enesemääramise teooria” kõigile TÜ vilistlastele), mille kohaselt on autonoomse motivatsiooni toetamiseks vaja tagada kolm psühholoogilist baasvajadust – autonoomia, kompetentsus ja seotus. Tundus mõistlik eeldada, et liikmete autonoomiat VATEKis tegutseda kirjeldab kõige paremini juba mainitud kaasamise spekter. Kompetentsust kui võimet edukalt panustada VATEKi tegemistes ja seotust kui kuuluvust ja positiivset vastastikust sõltuvust tuleb aga eraldi hinnata.


Motivatsiooni toetavaid baasvajadusi hindame järgnevalt:

 • Kompetentsus

  • Koalitsiooni meeskond on teinud mulle lihtsaks oma organisatsiooni esindamise VATEKi tegevustes

  • VATEKi tegevustesse panustamine on minu jaoks liiga aeganõudev

  • Minu organisatsioon on VATEKis kaasatud tegevustesse, mille jaoks meil on olemas kompetents

 • Seotus

  • Tunnen, et olen osa suuremast vaimse tervise valdkonna kogukonnast

  • Kuulumine VATEKi kogukonda on minu organisatsiooni jaoks väärtuslik

  • Minu organisatsioon teeb tihti koostööd teiste VATEKi liikmesorganisatsioonidega

  • Koostöös VATEKi kogukonnaga suudame saavutada eesmärke, mida minu organisatsioon üksi ei suudaks saavutadaKõiki eeltoodud väiteid hindavad meie liikmed seitsmeastmelisel Likerti skaalal (Üldse ei nõustu, Ei nõustu, Pigem ei nõustu, Nii ja naa, Pigem nõustun, Nõustun, Nõustun täielikult) ning hiljem analüüsime tulemusi, vaadates vastuste jaotust nii konstruktide kui ka üksikute väidete põhiselt. Selleks, et tulemused oleksid aastast aastasse usaldusväärsed ja võrreldavad, peame saama küsitlusele vastama pea kõik VATEKi liikmed ning plaanime liikmesorganisatsioonide esindajaid tagant torkida seni, kuni vastused saame. See aga tähendab, et me ei saanud jätta vastamist anonüümseks, mis muidugi võib samuti tulemuste usaldusväärsust vähendada, kuid hindasime seda ohtu väikseks võrreldes olukorraga, kus 40+ liikmesorganisatsioonist vastaks rahuloluküsitlusele vaid 10. Siiski anname oma liikmetele ausõna, et vastuseid analüüsime viisil, mis varjab vastanud organisatsiooni nime ja vastamise aja.


Loodame, et oleme suutnud luua tööriista, mida VATEKis veel aastaid kasutada ning oleme siin oma protsessi lahti kirjutanud, et saada ka väljastpoolt soovitusi edasisteks arendusteks. Kui keegi soovib, võib meie välja töötatud uuringu ka julgelt maha vehkida või nõu küsida oma organisatsioonis kasutamiseks. Sellest kõigest räägib VATEKi tegevjuht Ott (ott@vatek.ee) teiega meeleldi.Comments


bottom of page