top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – detsember 2022Hooajale kohaselt palusime detsembrikuu VAimse TErvise Klubis osalejatel soojenduseks jagada oma kõige südamelähedasemat pühadetraditsiooni. Pisikestes Zoomi-gruppides arutletu läks vist nii personaalseks, et suurema auditooriumi ees ei soovinudki keegi lähemalt avada, millest räägiti.


Kohtumise teise poole keskmes oli seekord Peer Support+ projekt, mida tutvustas Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise projektijuht Merle Purre. Esmalt aga tegime ülevaate valdkonnas toimuvast.Victoria Mägi, TLÜ tudeng:

 • Aitasime VATEKil Tallinna Ülikooli ELU projekti raames vaimse tervise kuud korraldada.

 • Vaimse tervise kuu õppematerjalide kasutamise registreeris 15 kooli üle Eesti. Koolide tagasiside oli positiivne.

  • Levinud oli vaikuseminutite kasutamine

  • Kiideti tunnikavade ja e-loengute kättesaadavust ning mängulisi lahendusi (vaimse tervise bingo, Triumf Healthi mängud)

  • Toodi esile, et teemapüstitus võiks olla varem teada ning sooviks veel rohkem materjale, sh ka lapsevanematele.

Triin Noorkõiv, Clanbeat:


Triin Peterson, VATEK:

 • Veel vaimse tervise kuust

  • vaimsetervisekuu.ee veebis saime kokku 64 erinevat korraldajat, mitmed neist korraldasid mitu üritust.

  • VATEKi sünnipäeva mõttetalgu oli edukas – osales üle 70 inimese ning teame, et sealt osalejate vahel alguse saanud koostöö on ka edasi arenenud.

  • E-tunni otseülekandele oli registreerunud 121 koolist 217 klassi.

  • Saime formaadimuutusele kinnitust: võrgustikuna ühisloome levis paremini kui mess. Jätkame sama formaadiga, kuid nüüd teame juba märksa varem kõike ette planeerida.

 • Hetkel võtame kokku 2022. aastat ja koostame 2023. tegevuskava.

 • Oleme huvikaitsega hoogsalt tegutsenud: vaimse tervise küsimus Riigikogus; kohtusime Peaasjade ja Peep Petersoniga; erinevad tegevus- ja arengukavade kohtumised; ohvriabi seaduse eelnõu; toimus WHO Euroopa vaimse tervise koalitsiooni kohtumine Türgis.

 • Nagu alati - põhjalikuma ülevaate leiad VATEKi uudiskirjast.


Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Vaimse tervise tegevuskava on viimsel viimistlemisel. Kinnitame veel üle, et tegu on elava dokumendiga, mille abil oma tööd planeerime, mitte suure staatilise arengukavaga.

 • Oleme tegelenud suuresti samade asjadega, millega VATEK – ministrikohtumised, vaimse tervise teema Riigikogus jms. Rõõm, et vabaühendused sedavõrd kaasatud on!


Rainer Mere, Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituut:

 • 1. detsembril alustasime koos rahvusvahelise konsortsiumiga uue EU poolt rahastatud projektiga toetamaks Ukraina pagulasi (MESUR projekt).

 • Saadaval on tasuta depressiooni eneseabivahend – iFightdepression. Ülevaate ja lühitutvustuse leiad SIIT.

  • Tööriist on olemas paljudes keeltes, sh ukrainakeelsena.

  • Vajab kasutamiseks tervisespetsialisti poolset juhendamist.

  • Kui soovid iFD tööriistaga lähemalt tutvuda, võta ühendust ifd@suicidology.ee või rainer@rainermere.ee.


Sigrid Tammiste, Kogemusnõustajad MTÜ:

 • 13.-15.11.22 toimus Rootsis vaimse tervise partnerorganisatsiooni NSPH juures kohtumine kogemusnõustamise koostöövõrgustiku loomiseks ja kogemuste jagamiseks. Osavõtjaid oli kolmest Balti riigist ning Islandilt, Norrast ja Rootsist.

 • Koostöövõrgustikku veab eest Oslo kutsekool ning plaanis on arendada ka kogemusnõustamise õppekava.


Ene Velström, Tartu Psühhodraama Instituut:

 • Lisaks väljaõppele on meil toimumas enesearengugrupid, psühhodraama lühivormid (1–2 päeva) ning tulemas ka jõulupsühhodraama 20.–21. detsembril. KOVides on teavituskampaania tehtud ja huvi selle vastu olemas. Ühes KOVis grupp ka tegeleb.


Ethel Espenberg, Eesti Loovteraapiate Ühing:

 • Meil on nüüd juures neli uut kutsega loovterapeuti – 3 kunstiterapeuti ja üks tantsu- ja liikumisterapeut/superviisor.


Triin Noorkõiv, Clanbeat:

 • Meie Accelerate Estonia projekt hakkab lõpule jõudma.

  • 2022. aasta kevadel ja sügisel oleme saanud piloteerida noorte (5.-9. klass) ja koolide töötajate regulaarset vaimse heaolu kaardistamist enam kui 50 koolis.

  • Sügiseks jõudsime mudelini, kus kaardistused toimuvad sagedusega kord kuus, põhialuseks WHO-5 küsimustik.

  • Kaardistamise käigus saavad asjaosalised õpilased ja kooli töötajad vastavalt oma seisundile kohest tagasisidet, esmaseid soovitusi ja viiteid järgmisteks sammudeks.

  • Andmeid jagatakse üldistatuna nii koolide, KOVide, teenusepakkujate kui riigiga, et võimaldada teadlikumaid, kiiremaid ja täpsemaid järgmisi samme koolipere toetamisel ning hinnata erinevate sekkumiste mõju vaimsele heaolule. Projekti tutvustav video on leitav Facebookis.

 • Hetkel otsime võimalusi toetada koolides vaimse heaolu kaardistamiste jätku ning oleme kogumas tagasisidet selle kohta, kas ja mil määral on koolid ja KOVid valmis liituma sellise ettevõtmisega tasulise teenusena. Kui teate koolidest / KOVidest, kellele võiksime oma tegevust ja võimalusi tutvustada, oleme väga tänulikud Teie märguande eest (triin@clanbeat.com, 520 6603).Merle Purre, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine:Merle on TÜ sotsioloogia nooremteadur, ENVTL projektijuht, Peaasjade koolitaja. Täna on ta siin, et tutvustada Peer Support+ projekti.


 • Projekt on olnud kaks aastat koosloomes, osalejateks kolm Eesti, Islandi ja Hollandi vaimse tervise organisatsiooni.

 • Projekti tulemusel on valminud õppematerjalid (e-raamat ja kursus).

 • Inglise keeles on nii e-raamat kui kursus juba täies mahus kättesaadavad. Eestikeelsena peaks kõik saadaval olema jaanuari lõpus. Siis on plaanis ka laialdasem tutvustamine ette võtta.


Lühidalt:

 • Kogemuspõhine tugi (ingl k peer support) on suhestumise viis, mis aitab teisele inimesele tuge pakkuda või teiselt tuge saada. Seda võimaldavad inimlikul tasandil jagatud kogemused ja teise inimesega ühised omadused.

 • Vaimse tervise kogemuspõhist tuge saab pakkuda inimene, kes on:

  • kogenud traumat, psüühikahäiret vm vaimse tervise raskust;

  • on need kogemused läbi töötanud, neist taastunud;

  • on omandanud kogemuspõhise toetamise põhitõed.

 • Kogemuspõhise toe pakkumine ei ole kogemusnõustamine, küll aga on see hea ettevalmistus, millega kogemusnõustaja väljaõppesse edasi minna!

 • Küsimused, kommentaarid, täpsustused ja koostöömõtted pane julgelt teele merle@envtl.ee.
VATEKi poolt suur-suur aitäh kõigile osalejatele ning kohtumiseni uuel aastal!

Opmerkingen


bottom of page